Xuân hè

Mặc gì hè 2022?

Các tuần lễ thời trang từ đầu năm đã cho thấy những dự báo về một số mốt 'thống trị' trong mùa hè.